Poslovnik Društva rejcev govedi za meso Slovenije

pdf, ver. 02/2019

 

Člen 1

(vsebina poslovnika)

 • Poslovnik določa postopke za reševanje sporov z rejci, ki sodelujejo v rejskem programu, ki ga vodi Društvo rejcev govedi za meso Slovenije (Društvo);
 • Poslovnik določa postopke enake obravnave rejcev, ki sodelujejo v rejskih programih Društva;
 • Poslovnik določa pravice in obveznosti rejcev, vključenih v rejski program Društva;
 • Poslovnik določa pravice in obveznosti rejcev, članov Društva;
 • Poslovnik določa pravila za sodelovanje rejcev, članov Društva, pri opredeljevanju do in razvijanju rejskega programa.

 

Člen 2

(predmet poslovnika)

Poslovnik se nanaša na rejske programe za pasme limuzin, šarole. Če Društvo postane nosilec rejskega programa za drugo pasmo govedi, se poslovnik ustrezno dopolni.

Člen 3

(članstvo)

V Društvo lahko pristopi vsaka fizična ali pravna oseba (v nadaljevanju Rejec), ki svoj pristop potrdi s podpisano in datirano pristopno izjavo v Društvo (Priloga 1) ter plača članarino, kot je določeno v ceniku (Priloga 3). Članarina, plačana v tekočem letu velja kot plačana do 31. marca naslednje leto.

K rejskemu programu za pasmo, ki ga vodi Društvo, lahko pristopi vsak rejec, ki ima v lasti vsaj eno žival te pasme. Svoj pristop potrdi s podpisano in datirano pristopno izjavo o vključitvi živali v rejski program (Priloga 2).

Članstvo v Društvu preneha:

 • če član izstopi iz Društva,
 • če član ne plača članarine, kljub pisnemu opozorilu,
 • če je član izključen s strani Društva.

Članstvo v rejskem programu preneha:

 • če rejec izstopi iz rejskega programa,
 • če v 24 neprekinjenih mesecih ne redi niti ene živali pasme, za katero je pristopil v rejski program.

 

Kontaktni podatki društva so na spletni strani Društva mesno.govedo.si

Člen 4

(vpis v rodovniško knjigo)

Vsak rejec, ki je član rejskega programa (v nadaljevanju Rejec), ima pravico do vpisa plemenske živali v rodovniško knjigo (RK) za vsako pasmo, za katero je Društvo nosilec rejskega programa.

Rejec mora Društvu poprej poravnati obveznosti, ki izhajajo iz vpisa, kot je določeno v ceniku (Priloga 3).

Žival se vpiše v tisti del in razdelek rodovniške knjige, za katerega izpolnjuje pogoje, kot to določa rejski program za živali teh pasem.

Žival se v rodovniško knjigo vpiše na zahtevo Rejca. Vpis posamezne živali v rodovniško knjigo izvede predsednik Društva.

Člen 5

(obveznosti članov Rejskega programa)

Obveznosti članov rejskega programa so:

 • da ima svoje živali označene, kot je to določeno v zakonodaji, ki ureja to področje;
 • da ob rojstvu teleta stehta, oceni potek telitve (velja tudi za mrtvorojena teleta) in stanje teleta ter izpolni tetovirni listek v papirni ali elektronski obliki;
 • da vsaj enkrat stehta vsako žival med 90 in 500 dnem starosti (v primeru A metode opravi tehtanje na zahtevo rejca območni zavod KGZS; v primeru B in C metode opravi tehtanje rejec); V primeru A, B in C metode morajo biti podatki posredovani v 30 dneh po opravljenem tehtanju.
 • da vodi zootehniško dokumentacijo svojih živali (tetovirni listek, seznam haremskega pripusta, osemenjevalni listek, pripustni list, potrdilo o prenosu zarodkov) ter jo posreduje Društvu.
 • da omogoča nemoteno izvedbo rejskega programa Društva.

Za novo vključene člane velja prehodno obdobje:

 • od pristopa k rejskemu programu naprej in še v naslednjem koledarskem letu (leto vstopa + 1) mora opraviti vse obveznosti iz prejšnjega odstavka razen tehtanj; urediti mora tudi poreklo vseh živali, če so podatki na voljo. Zaželeno je tehtanje telet ob rojstvu že naslednje leto po vstopu (leto vstopa + 1).
 • v koledarskem letu za tem (leto vstopa + 2) mora začeti s tehtanjem telet, kot je navedeno v prvem odstavku 5. člena.

Vse podatke rejec posreduje Društvu ali s strani Društva izbranemu podizvajalcu (območni zavodi KGZS).

Člen 6

(reševanje sporov)

Če se član rejskega programa (Član) s katerimkoli postopkom ali odločitvijo Društva ne strinja se nanjo lahko pritoži. Spori se rešujejo po sledečem postopku:

 • Član rejskega programa pritožbo naslovi pisno na upravni odbor Društva in ta ima 30 dni časa za odgovor.
 • Če se Član z odgovorom ne strinja lahko pisno zahteva, da o sporu odloči Častno razsodišče Društva, ki ima 30 dni časa za odgovor. V tem času mora Častno razsodišče sklicati soočenje Člana in Upravnega odbora društva.
 • Če se Član z odgovorom še vedno ne strinja, potem o njegovi pritožbi odloča Občni zbor Društva. Odločitev Občnega zbora mora biti sprejeta z glasovanjem in je dokončna.

Pritožba Člana ne zaustavi postopka, zaradi katerega je spor nastal.

Člen 7

(ukrepi)

Če Član ne spoštuje pravil Društva ali poslovnika Društva, Upravni odbor na podlagi 20. člena Pravil Društva proti Članu pisno sproži disciplinski postopek, ki ga vodi Častno razsodišče Društva. Postopek ureja 22. člen Pravil Društva.

Častno razsodišče lahko izreče članom društva naslednje ukrepe:

 • opomin
 • javni opomin
 • izključitev.

Člen 8

(veljavnost)

Ta poslovnik potrjuje Občni zbor Društva in velja do spremembe.


Priloga 1: Pristopna izjava v Društvo rejcev govedi za meso Slovenije

 

Pristopna izjava

 

Podpisani___________________________________________

 

Naslov __________________________________________________

 

e-pošta, mobi _____________________________________________

 

s to izjavo pristopam v Društvo rejcev govedi za meso.

Izjavljam, da sem seznanjen s pravili in poslovnikom društva in da bom tudi s svojo aktivnostjo pripomogel k širjenju in delovanju društva.

Izjavljam, da se moji osebni podatki lahko uporabljajo le za opravila, ki so nujno potrebna za delovanje društva.

 

 

 

Kraj in datum:                                                                                Podpis

 

 

 

Izjavljam, da se moji osebni podatki lahko posredujejo ostalim članom društva. NE DA podpis
Izjavljam, da se moji osebni podatki lahko posredujejo drugim zainteresiranim rejcem in strokovnjakom s področja govedoreje. NE DA podpis

Priloga 2: Izjava o vključitvi živali v rejski program

 

IZJAVA

o vključitvi živali v rejski program

 

Spodaj podpisani ______________________________________,

 

stanujoč _____________________________________________,

 

e-pošta, mobi _____________________________________________,

 

KMG-MID:  100______

 

vključujem svoje živali v izvajanje rejskega programa za pasmo _____________,

 

katerega nosilec je Društvo rejcev govedi za meso Slovenije, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana.

 

Število vseh živali: _____

Število ženskih živali te pasme: _____

 

S to izjavo se zavezujem, da bom upošteval določila poslovnika društva in rejskega programa v katerega vključujem svoje živali.

 

 

 

 

Kraj in datum:                                                                                Podpis


Priloga 3: Cenik storitev povezanih z izvajanjem rejskega programa

Vse cene so v evrih, cenik velja od 15.10.2018

Opravilo Cena v €
Letna članarina v Društvu rejcev govedi za meso Slovenije 20
Vpis v rodovniško knjigo  
Vpis novorojenega teleta:

–       preko tetovirnega listka

–       preko e-tetovirnega listka

–       naknadni vpis (do enega leta)

–       vpis starejše živali

 

0

0

0

0

Vpis uvožene živali 0
Vpis teleta po embrio-transferju 0
Vpis plemenjaka na osnovi zootehniškega spričevala

–       priporočeni za uporabo

–       ostali

 

 

0

Izpis rejske dokumentacije

–       zootehniško spričevalo (pedigre)

–       dokument o priznavanju plemenjaka

 

10

10

Ocena lastnosti zunanjosti

Če zgoraj navedena rejska opravila niso financirana iz javnih sredstev, se cenik ustrezno dopolni.